Patent Davası Nedir?

Patent Davası

Patent, buluş sahibine buluş konusu ürün veya usullü belli bir süre kullanma ve mülkiyet  hakkı sağladığı için maddi avantajlar sağlamaktadır. Bu avantaja sahip olmayan rakiplerin, tescil haklarına ihlal yapması veya ihlal yapmamak için etrafından dolanması hallerinde ihtilaf yaşanılması kaçınılmazdır.

Patent ve faydalı model ihtilaflarından kaynaklı tüm davalar genel olarak Patent Davası olarak adlandırılırlar.

Patent davalarında öncelikle SMK (Sınai Mülkiyet Kanunu)  ve TTK (Türk Ticaret Kanunu) hükümleri ile uluslararası sözleşmeler, içtihatlar dikkate alınır. Patent mevzuatı son derece yaygın ve kapsamlı olup güncel değişikliklerin takibi önem arz eder. Ayrıca tescil süreci ile buluş tekniği hakkında bilgi gerektirir.

Patent İhtilaflarının Başlıcaları; patent haklarına ihlal oluşup oluşmadığı, patentin yenilik unsuru taşıyıp taşımadığı, buluşun gerçek hak sahibinin belirlenmesi, yurtdışında tescilli olan buluşun ülkemizde de korunup korunmadığı, paralel ithalat, patent devri ve lisans işlemlerinde yaşanan sorunlardan kaynaklanmaktadır.

 

Patent İhlali ve Zararın Tazmini Davası:

Patent hakkına tecavüz sayılan fiiller SMK 141. maddede düzenlenmiştir, patent ihlalinin ciddi yaptırımları vardır!

Patent Sahibi tarafından, buluşa ihlal yapan aleyhine açılan bu davada, tecavüzün tespiti, engellenmesiyle birlikte zararın tazmini de talep edilebilir. 

 

Patent Hükümsüzlük Davası:

Hükümsüzlük hâlleri SMK 138. maddede düzenlenmiştir. Patent tescillerinin hükümsüzlüğü istemiyle açılır. Hükümsüzlük nedenleri SMK kapsamında belirtilmiş olup buluşta yenilik unsurunun olmaması, patent konusu buluşun tekniğin bilinen durumunu aşmaması, tescil belgesinin anlaşılmaz ve hatalı olması başlıca hükümsüzlük halleridir.

 

Patent Gaspı Davası:

Patent hak sahipliği konusunda yaşanan ihtilaflar SMK 109., 110., 111., 112. maddelerde düzenlenmiştir. 

Bu dava türü genel olarak ortak çalışılan veya işçi buluşlarında ortaya çıkan bir sorundur. Buluşu yapmayan, buluş üzerinde hak sahibi olmayan kişinin tescil veya başvuru yapması akabinde gerçek hak sahibi tarafından açılır.  Mevcut tescil veya başvurudaki hak sahipliğinin değişmesi taleplidir.

 

Patent İhlali Olup Olmadığı Davası:

Bir ürünün, tescilli bir buluşa ihlal oluşturup oluşturmadığı noktasında taraflar arasında ihtilaf ve şüphe olabilir.

Patentli bir ürünü izin almadan üretmek, ticaretini yapmak ciddi yaptırımları bulunan bir durumdur. Söz konusu hukuki yaptırımlara maruz kalmamak için ihtilaf konusu ürünün üretilmesi veya ticaretinin yapılması halinde ihlal oluşup oluşmadığının tespiti için bu dava açılabilir.